Головна


Меню сайта
Головна
Любіть Україну...
Про наше місто
Новини
Дистанційне навчання
Цивільний захист
Відео
Фотоальбом
Прозорість
Освітня програма
Пошук
Архів новин

Наша адреса
вул. Ярослава Мудрого, 54,
м. Біла Церква,
Київська область,
09107
Тел/факс: 5-19-77

Адреса сайту: http://www.gimnasi1-biltse.com.ua
Електронна пошта: 1gimnasi-bts@ukr.net


Мова сайта

English French German Russian Ukrainian


Календар свят і подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажанняІнформація для батьків
Проект статуту Благодійного фонду

.

"ЗАРЕЄСТРОВАНО" Головним управлінням юстиції
у __________________ області
свідоцтво №__________
Наказ №_____________
Від «____»_________20__ року
Начальник Головного управління юстиції  
у ____________області


"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Установчими Зборами
Благодійного фонду
Протокол № __ від __.__.20__р

 

 

 

 

    СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
 «ПЕРША    ГІМНАЗІЯ»

 

 

 

 

 

 

 

  1. Загальні положення
  1.  
    1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні засади створення і діяльності благодійної організації Благодійний фонд «ПЕРША ГІМНАЗІЯ» (надалі - Фонд). Фонд є добровільною благодійною організацією, яка створена і здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України та Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», інших нормативно – правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність.
    2. Повне найменування Фонду: Благодійний фонд «ПЕРША ГІМНАЗІЯ».
    3. Місцезнаходження Фонду: м. Біла Церква, вул. Яр. Мудрого 54
    4. Діяльність Фонду поширюється на території м. Білої Церкви  і має місцевий статус.

1.5. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, бланки, печатки, штампи, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Фонду та реєструється в установленому законом порядку.
1.6. Держава, її органи та організації  не несуть відповідальності по зобов`язаннях Фонду, а Фонд не несе відповідальності по зобов`язаннях держави, її органів та організацій.
1.7. Фонд має право здійснювати міжнародну благодійну діяльність відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», інших нормативно – правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.   Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі у міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам та принципам міжнародного права.
1.8. Діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.

2. Мета, завдання та основні напрямки діяльності Фонду

2.1. Основна мета діяльності Фонду:
- сприяння розвитку Білоцерківського навчально-виховного об`єднання «Перша Білоцерківська гімназія – школа І ступеня» (надалі – Гімназія), вихованню та підвищенню інтелектуального потенціалу учнів, які навчаються у закладі;
- поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги.
            Предметом діяльності Фонду є створення умов та об`єднання зусиль зацікавлених юридичних та фізичних осіб для співпраці по наданню матеріальної, фінансової, медичної, оздоровчої допомоги набувачам благодійної допомоги, які сприяють розвитку благодійних програм Гімназії.
2.2. Основними завданнями Фонду є:
- благодійна підтримка в здійсненні окремих поточних програм і проектів Гімназії;
- надання благодійної допомоги гімназистам, які її потребують та талановитій творчій молоді;
- преміювання кращих гімназистів;
- участь у наданні підтримки персоналу гімназії  у спеціальній підготовці, підвищенні фахової кваліфікації та перекваліфікації, преміювання за високі результати праці;
- поширення інформації та сприяння обізнаності громадськості щодо діяльності Гімназії;
- здійснення соціальних досліджень;
- здійснення інших заходів, що сприяють Гімназії;
- сприяння у здійсненні медичної допомоги, проведенню оздоровлення набувачів благодійної допомоги гімназії;
2.3.Благодійну допомогу Фонду можна надавати набувачам у вигляді:
- одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
- систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
- дарування матеріального майна;
- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
- надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
- інших заходів не заборонених законом.
            Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг, що підлягає ліцензуванню, допускається після такого ліцензування в установленому законодавством України порядку.
2.4. Фонд встановлює та підтримує міжнародні контакти і зв`язки з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до статутних цілей і завдань, шляхом укладання відповідних договорів та угод, участі в міжнародних благодійний проектах, що не суперечать законодавству України.

3. Права і обов`язки Фонду

3.1.З метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:
3.1.1. Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійникам на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування.
3.1.2. Об`єднуватися у спілки, асоціації та інші об`єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань.
3.1.3. Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн.
3.1.4. Залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності.
3.1.5. Самостійно визначати форми, об`єкти, суб`єкти і обсяги благодійної допомоги.
3.1.6. Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах   банків.
3.1.7. Засновувати засоби масової інформації, підприємства і організації, займатися видавничою діяльністю.
3.1.8. Бути членом інших благодійних організацій.
3.1.9. Організовувати роботу волонтерів.
3.1.10. Мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку,     визначеному Законом України "Про об`єднання громадян" для реєстрації символіки об`єднань громадян.
3.1.11. Популяризувати своє ім`я (назву), символіку.
3.1.12. Мати інші права згідно із законодавством України.
3.2. При здійсненні своєї діяльності Фонд зобов`язаний забезпечити виконання статутних завдань, вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність. Засновники та працівники Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв`язку із своїм становищем в цій організації, крім тих, що передбачені законом України «Про благодійництво та благодійні організації».
3.3. Благодійна програма приймається благодійною організацією і є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду. На фінансування благодійних програм повинна використовуватися вся сума надходжень, що надійшла за фінансовий рік від підприємств і організацій, які перебувають у власності Фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов`язаних з функціонуванням Фонду. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.
3.4. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов`язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

4. Членство у Фонді

4.1. Членами Фонду мають право бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у реалізації статутних положень фонду, визнають і виконують вимоги Статуту, надають Фонду кошти та матеріальні засоби на спонсорські та благодійні цілі, сприяють роботі  та розвитку Фонду.
4.2. Членство у Фонді є добровільним і може бути індивідуальним або колективним.
4.3. Для того, щоб стати індивідуальним членом Фонду, громадяни та юридичні особи України подають заяву до Правління Фонду.
4.4. Щоб стати колективним членом Фонду, трудові колективи підприємств, установ, організацій подають заяву до Правління Фонду  та виписку з рішення їх повноважного органу про вступ до колективних членів Фонду.
4.5. Колективні члени співпрацюють з Фондом через свого представника.
4.6. Іноземні особи, як юридичні, так і фізичні подають заяву до Правління Фонду. Прийняття іноземних осіб до членів Фонду приводиться на підставі рішення Правління Фонду, яке затверджується Загальними зборами. З іноземними членами укладається угода про членство у Фонді.
4.7. Члени Фонду мають право:
- брати участь у всіх видах діяльності Фонду;
- обирати і бути обраними до керівних та виконавчих органів Фонду;
- брати участь в конференціях, семінарах тощо, організованих Фондом;
- отримувати інформацію про діяльність Фонду, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;
- звертатися в органи Фонду для захисту своїх законних прав та інтересів;
- звертатися у Фонд і отримувати за рішеннями Правління матеріалу та іншу  допомогу, згідно чинного законодавства та цього Статуту;
- користуватися послугами підприємств та організацій,створених Фондом;
- добровільно вийти із Фонду.
4.8. Члени Фонду зобов`язані:
- сплачувати вступний і щорічний членські внески і дотримуватися Статуту Фонду;
- своєчасно та якісно виконувати доручення згідно Статуту та інших керівних та робочих матеріалів Фонду;
- всебічно сприяти Фонду в його діяльності;
- брати участь у роботі Загальних зборів Фонду.
4.9. Рішення про прийом до членів Фонду приймається відкритим голосуванням не менше 2/3 голосів від повного складу відповідного керівного органу Фонду.
4.10. Індивідуальні члени можуть вийти із складу членів Фонду, подавши заяву в Правління Фонду.
4.11. Колективні члени Фонду можуть вийти із складу членів Фонду, подавши заяву  та рішення свого повноважного органу про вихід з Фонду, які розглядаються на найближчому засіданні Правління Фонду.
4.12. Іноземні колективні члени Фонду можуть вийти із складу членів Фонду згідно одностороннього припинення Угоди про членство.
4.13. Виключення із членів Фонду здійснюється:
- при систематичному порушені Статуту;
- при систематичному виконанні або безвідповідальному відношенню до своїх обов`язків;
- у разі неучасті в роботі Фонду  на протязі року без поважних причин;
- при грубих порушеннях діючого законодавства України.
4.14. Рішення про виключення із складу членів Фонду приймає:
- індивідуальних членів Фонду – Правління Фонду;
- колективних членів Фонду – Правління Фонду;
- іноземних членів Фонду – Загальні збори за поданням Правління.
4.15. Рішення про виключення із складу членів Фонду приймається відкритим голосуванням, не менше як 2/3 голосів від повного складу відповідального керівного Фонду.
5. Органи управління Фонду

5.1. Статутними органами Фонду є:
- Загальні збори;
- Правління Фонду;
- Наглядова Рада.
Порядок формування органів, їх компетенція та порядок прийняття рішень регулюються Статутом Фонду та чинним законодавством України.
5.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні Збори, які проводяться не рідше одного разу на рік та є правомочними, якщо у них беруть участь не менше ніж дві третини членів Фонду.
5.3. Позачергові Загальні Збори Фонду скликаються у разі неплатежоспроможності Фонду, а  також за інших обставин, якщо цього вимагають інтереси Фонду в цілому, на вимогу правління, Голови правління, Наглядової Ради, а також на вимогу ½ від загальної кількості членів Фонду.
5.4. До компетенції Загальних Зборів Фонду належать:
- затвердження Статуту Фонду, внесення змін та доповнень до нього;
- затвердження благодійних програм;
- визначення основних напрямів діяльності Фонду; 
- затвердження річних звітів про результат діяльності Фонду;
- призначення та звільнення Голови Правління;
- обрання членів Правління;
- обрання Голови та членів Наглядової ради;
- прийняття рішень щодо притягнення посадових осіб Фонду до майнової та фінансової відповідальності;
- визначення умов оплати праці посадовим особам Фонду;
- прийняття рішень про участь Фонду у спільних підприємствах, асоціаціях, консорціумах, концернах та інших об`єднаннях;
- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.
5.5. Загальні Збори Фонду вважається правомочними, їх рішення дійсними за умови присутності та участі у голосуванні 2/3 членів Фонду.
                 Рішення  Загальних Зборів Фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів Фонду. За умови рівності голосів голос головуючого на засіданні дорівнює двом голосам.
5.6. Рішення Загальних Зборів Фонду оформлюється  протоколом, що підписується  особою, яка вела засідання, - Головою Загальних Зборів Фонду.
5.7. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, які не внесено до порядку денного, без згоди на те усіх членів Фонду, що присутні на зборах. Повідомлення про порядок денний повинно бути зроблено не пізніше 15 днів до початку зборів. Не пізніше ніж за 7 днів до скликання Загальних зборів членам Фонду повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, що пов`язані з порядком денним.
5.8. Виконавчим органом Фонду є Правління Фонду, до складу якого  входять Голова Правління Фонду, заступник Голови Правління Фонду та члени Правління Фонду, які обираються Загальними Зборами Фонду.
5.9. Правління Фонду вирішує всі питання щодо роботи Фонду, крім тих, які внесено до виключної компетенції Загальних зборів.
                 Збори можуть винести рішення про передачу частини своїх прав до компетенції Правління Фонду.
5.10. Очолює Правління Фонду Голова, якого призначають Загальні збори строком на три роки.
5.11. До компетенції Правління Фонду відноситься:
- виконання рішень вищого органу;
- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, які регламентують діяльність Фонду, визначення організаційної структури Фонду;
- затвердження бюджету Фонду, кошторису витрат;
- затвердження  штатного розкладу;
- створення при Фонді відділів, затвердження положень про підрозділи Фонду та їх керівників, здійснює контроль за їх роботою;
- визначення розміру та порядку сплати членських та вступних внесків;
- затвердження тематики,організація та проведення нарад, конференцій по питанням діяльності Фонду та його підрозділів;
- здійснення контактів з іноземними місіями та іншими організаціями, пов`язаними з виконанням задач Фонду;
- внесення пропозицій по змінам та доповненням у Статут Фонду до Загальних виборів;
5.12. Рішення Правління ухвалюються відкритим голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (дві третини голосів від кількості присутніх).
5.13. Оперативне керівництво Фондом здійснює Голова правління Фонду, підзвітний тільки загальним зборам.
До компетенції Голови правління Фонду відноситься:
- організація і виконання рішення Правління;
- підписання договорів та угод від імені Фонду;
- представництво інтересів Фонду та його членів у державних, громадських та інших організаціях;
- підписання фінансових документів, право першого підпису на банківських документах.
5.14. Правління Фонду призначає Виконавчого директора Фонду.
         До компетенції Виконавчого директора відноситься:
- прийом на роботу та звільнення з роботи працівників Фонду у відповідності до чинного законодавства;
- укладання трудової угоди с бухгалтером Фонду, здійснення керівництва та контроль за його роботою, визначення розміру грошової винагороди для нього за рахунок коштів Фонду;
- підписання фінансових документів, право першого підпису на банківських документах у разі відсутності Голови правління Фонду.
         Голова правління, Виконавчий директор,бухгалтер щомісячно звітують Правлінню про використання коштів Фонду.
5.15. Розпорядження Голови правління є обов`язковим для членів Фонду, вони можуть бути відмінені тільки Загальними зборами.
5.16. Голова і члени наглядової ради обираються або призначаються Загальними зборами строком на три роки. До складу Наглядової ради не можуть обиратися Голова правління Фонду, Виконавчий директор, члени правління та бухгалтер Фонду.
5.17. Засідання наглядової ради правомочне, якщо на ньому присутні більше половини її складу.
5.18. Наглядова рада проводить свої засідання не рідше одного разу на рів.
5.19. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу Наглядової ради.
5.20. Роботу наглядової ради організовує її Голова.
5.21. Наглядова рада здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Фонду.
5.22. Наглядова рада направляє результати перевірок на розгляд Загальних зборів.
5.23. Наглядова рада підзвітна тільки Загальним зборам.

6. Майно, власність, господарська та фінансова діяльність Фонду

6.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, земля, а також майно, придбане на законних підставах як на території України, так і за кордоном.
Фонд має право укладати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
6.2. Майно та кошти Фонду складають:
- за рахунок внесків засновників та інших благодійників;
- за рахунок благодійних пожертв, благодійних внесків, дарувань, заповітів та інших внесків фізичних, юридичних осіб, наданих у грошовій та натуральній формах;
- надходження від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертв, які надійшли від благодійників;
- доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, які перебувають у власності Фонду;
- благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер, надані  фізичними  та  юридичними особами в грошовій та натуральній формах;
- за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.
            Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.
            Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.
6.3. Внески до Фонду можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами, наданням приміщень та іншого майна, необхідного для матеріального забезпечення статутної діяльності Фонду.
            Порядок внесення добровільних внесків визначається  Правлінням згідно чинного законодавства.
6.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке належить Фонду, або передане в його користування, несе Фонд,якщо інший порядок не обумовлено власником на договірній основі при передачі майна Фонду.
            Страхування майна та ризик Фонду здійснюється Правлінням Фонду.
6.5. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей і завдань.
            Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
            Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 15% від кошторису Фонду в поточному році, якщо інше не буде встановлено державою.
            Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до законодавства України.
6.6. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для  господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.
6.7. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Надходження до Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації»
6.8. Фонд здійснює розрахунки за власними зобов`язаннями, як у безготівковому порядку,так і готівкою без будь-яких обмежень сум платежів згідно з чинними правилами здійснення розрахунків та касових операцій.
6.9. Фінансовий рік Фонду співпадає з календарним роком.
6.10. Фінансова діяльність Фонду здійснюється на підставі бюджету, затвердженого Правлінням Фонду.
6.11. Контроль за діяльністю Фонду, в тому числі і порядком використання ним майна та коштів, призначених для благодійної допомоги,здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
            Благодійники на їх вимогу можуть отримати звіт про використання Фондом переданого ними майна, коштів, цінностей, а у випадках, коли благодійне майно, кошти та цінності, передані за цільовим призначенням, звіт подається благодійнику в обов`язковому порядку.
            Набувачі благодійної допомоги у формі цільового призначення повинні звітувати перед благодійниками та Фондом про їх використання.

7. Припинення діяльності Фонду

7.1. Припинення діяльності Фонду може бути здійснена шляхом його реорганізації чи ліквідації.
7.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням вищого органу управління Фонду - Загальних Зборів.
            При реорганізації Фонду його права і обов`язки переходять до правонаступників.
            Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
7.3. Ліквідація Фонду здійснюється у випадках:
- прийняття відповідного рішення Загальними зборами;
- за рішенням суду.
7.4. При припиненні діяльності Фонду створюється Ліквідаційна комісія, до якої переходять права по управлінню Фондом, контроль за продажем майна Фонду та покриття його боргів.
7.5. Ліквідаційну комісію створюють загальні збори чи орган, який прийняв рішення про припинення діяльності Фонду.
7.6. У випадку ліквідації за рішенням Загальних зборів, Ліквідаційна комісія створюється з членів Фонду.
7.7. Майно, взяте Фондом у безкоштовне користування, повертається власникам без винагороди.
7.8. Майно Фонду, яке залишилось після розрахунків з кредиторами, погашення обов`язків і розрахунку з працівниками, використовується на благодійні цілі та виконання Статутних завдань, або за рішенням суду спрямовується в доход держави.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів і в 10-ти денний термін про це повідомляється реєструючий орган.

 Шановні батьки! Зауваження та пропозиції щодо змісту статуту надсилайте на електронну пошту гімназії:
1gimnasi-bts@ukr.netПрочитано: 7797 раз
[ Назад | Початок | Нагору ]


Головна :: Про гімназію :: Новини :: Фотоальбом

Выпускные альбомы для детского сада и школы


Design © 2008 Shaman Production © 2005-20018 - При передруку, посилання на www.gimnasi1-biltse.com.ua є обов`язковим.
Powered by SLAED CMS © 2005-2007 SLAED. All rights reserved.
Новини Гімназії в форматі RSS
Генерація сторінки: 0.026 сек. і 9 запитів до бази даних за 0.006 сек.